Batata Palha

Batata Palha DALIMAR - 185g
Batata Palha YOKI - 120g
Batata Palha BARROSÃ - 160g / 500g