Batata Palha

Batata Palha Tradicional YOKI - 140g
Batata Palha DALIMAR - 185g
Batata Palha BARROSÃ - 160g / 500g
Batata Palha Extra Fina YOKI - 120g